PRACE BADAWCZEW latach 1965-1979 prowadził badania nad problemem eksploatacji siły roboczej więźniów KL Auschwitz i funkcji ekonomicznych obozu, na tle gospodarki wojennej Niemiec. W ramach tych badań opracował sześć monografii podobozów KL Auschwitz. Wspomniana wyżej praca Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej była podsumowaniem tych badań, patrz: bibliografia.

W 1980 r. podjął problematykę eksterminacji więźniów KL Auschwitz i jej skutków. W wyniku tych badań zostały zweryfikowane dane przyjmowane w polskiej historiografii dotyczące globalnych strat ludzkich w obozie oświęcimskim, jak również uściślono dane statystyczne dotyczące poszczególnych narodowości. Rezultaty tych badań zostały opublikowane w wersji skróconej w Izraelu w 1991 r. (patrz bibliografia), a następnie w całości w języku polskim w książce Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań ( 1992 r.), patrz: bibliografia.

W ramach tych badań powstała również praca pt. Zagłada, stanowiąca III tom pracy zbiorowej Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu ( Oświęcim 1995).

W tej samej pracy (t. I i II) opublikował rozdziały: Geneza obozu, Zadania i cele funkcjonowania obozu, Rola obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w realizacji hitlerowskiej polityki ujarzmienia i eksterminacji narodów. Eksploatacja pracy więźniów, patrz: bibliografia.


Pod kierunkiem dr. Franciszka Pipera została opracowana w większej części, a następnie zredagowana wspólnie z prof. Wacławem Długoborskim wspomniana wyżej pięciotomowa zbiorowa praca Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu ( Oświęcim 1995) mająca charakter monografii KL Auschwitz.


F. Piper jest również współredaktorem popularnonaukowej historii KL Auschwitz zatytułowanej Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci (Oświęcim 1993), patrz: bibliografia.


Wchodził również w skład kolegium redakcyjnego publikacji pt. Anatomy of the Auschwitz Death Camp (wydana przez United States Holocaust Memorial Museum, Bloomington, Indianapolis wydanie pierwsze 1994, wydanie drugie 1998). Jest to pierwsza tak obszerna praca na temat KL Auschwitz wydana w USA, patrz: bibliografia.


Jako współredaktor naukowy w ramach prac prowadzonych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu kierował pracami badawczymi nad Księgami Pamięci, które będą zawierać wszystkie możliwe do ustalenia nazwiska Polaków deportowanych do KL Auschwitz. Dotychczas ukazały się trzy księgi obejmujące transporty z Warszawy (Mazowsza), Krakowa i innych miejscowości Polski Południowej oraz Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny. – patrz: bibliografia.
W kierowanym przez niego Dziale prowadzono również badania nad zagładą Żydów łódzkich w KL Auschwitz, losem Świadków Jehowy, duchownych i zakonników chrześcijańskich, kobiet, dzieci i mieszkańców Zamojszczyzny.

powrót do strony głównej