Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły oboczej. Oświęcim 1981, ss. 484. Recenzja Danuta Kisielewicz, (W): Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu, Łambinowicki Rocznik Muzealny, Opole 1983, s. 86-89.


 

          "Na temat hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu ukazało się już wiele publikacji naukowych, literatury wspomnieniowej, informa­torów i wiele innych materiałów1.

           Mimo szerokiego wachlarza zagadnień podejmowanych przez badaczy, sprawa zatrudnienia więźniów obozu oświęcimskiego nie znalazła do tej pory dostatecznego naświetlenia.

 

          W dotychczasowych publikacjach koncentrowano się głównie na za­gadnieniach eksterminacji więźniów. Drugim tematem badawczym stały się sprawy ścigania i karania zbrodniarzy hitlerowskich. Jeśli już oma­wiano sprawę zatrudnienia to tylko pod kątem realizacji, przez władze obozowe zasady polityki Vernichtung durch Arbeit - wyniszczania przez pracę. Mniej zwracano uwagę na ekonomiczną stronę zagadnienia, chociaż­by sprawę udziału niemieckich przedsiębiorstw w eksploatacji siły robo­czej, zysku przedsiębiorstw korzystających z pracy więźniów czy też ra­bunku ich mienia.

Temu właśnie problemowi poświęcona została obszerna praca Fran­ciszka Pipera zatytułowana Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz, wy­dana przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu w 1981 r.

Praca została oparta na bogatym materiale źródłowym. Z ocalałych dokumentów poobozowych - największą rolę odgrywają akta znajdujące się w archiwum Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Są to: rachunki za pracę więźniów sporządzane przez obozowe biuro zatrudnienia, rozkazy komendantury obozu, akta Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego (SS - Wirtschafts - Verwaltungshauptamt) SS w sprawie zatrud­nienia, przeniesienia i wymiany jeńców i więźniów między obozami. Spośród wielu innych źródeł wykorzystane zostały również akta Centralnego Zarządu Budowlanego Formacji Wojskowych SS i Policji (Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei) w Oświęcimiu, kierującego rozbu­dową obozu oraz przedsiębiorstw zatrudniających więźniów. Materiałem dowodowym są także wykorzystane w pracy akta z procesów członków załogi obozu, materiały procesu funkcjonariuszy SS oraz wspomnienia Rudolfa Hössa - komendanta obozu oświęcimskiego.

Wykorzystano także w publikacji wspomnienia i relacje byłych więź­niów, -spisane na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Stanowią one (zwłaszcza wcześniejsze) cenne źródło, służące poznaniu wielu przejawów życia obo­zowego. Dają przede wszystkim wyczerpujący obraz pracy więźniów w Oświęcimiu. Omawiana praca składa się z sześciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy przedstawia uwarunkowania przyczynowe zmiany funkcji pracy więźniów na przestrzeni kilku lat wojny. W tym kontekście mocno zaakcentowany został problem przyczyn i następstw krótkotrwałej wyniszczającej eksploatacji więźniarskiej siły roboczej.

W rozdziale II ukazano krótką historię obozu uwzględniając takie problemy jak: transport więźniów, ich liczebność, eksterminacja, śmier­telność na przestrzeni lat 1940—1945. Autor nie poczynił wnikliwych badań w tej materii. Operuje w dalszym ciągu szacunkowymi danymi przytaczając je za ustaleniami innych historyków. Podaje np., że w ciągu pięciu lat istnienia obozu oświęcimskiego zginęło tam w wyniku selekcji oraz warunków życia od 2,8 do 4 mln. ludzi. Ponieważ nie jest to jednak główny wątek badawczy pracy, autor nie był zmuszony do uściślenia po­wyższych danych statystycznych.

W rozdziale III monografii przedstawił autor strukturę i organizację zatrudnienia więźniów. Stosunkowo dużo miejsca poświęcił wewnętrznym komandom obozowym, wchodzącym w zakres obsługi obozu. Jest to zro­zumiałe, gdyż zarówno w dokumentacji kancelarii obozu jak i zespole zeznań i relacji znalazł autor do powyższego zagadnienia najwięcej mate­riałów. Dowiadujemy się tu również o roli i miejscu w hierarchii obozo­wej jeńców wojennych.

Dwa następne rozdziały (IV i V) poświęcone zostały metodom eksploa­tacji więźniarskiej siły roboczej w przedsiębiorstwach państwowych i pry­watnych zatrudniających więźniów z KL Auschwitz. Problem ten impli­kuje dokonanie bilansu efektywności ekonomicznej, jak również bilan­su strat biologicznych będących następstwem zatrudnienia w przedsię­biorstwach. W tej materii autor dokonał pewnych podziałów, odrębnie bowiem omawia bilans strat więźniów zatrudnionych przy budowie obo­zu, osobno problem zatrudnienia w komandach obozowych, będących swego rodzaju obozowymi warsztatami rzemieślniczymi, osobno wreszcie zatrudnienie więźniów w przemyśle hutniczym, górnictwie, energetyce.

Zatrudnienie więźniów w przedsiębiorstwach zilustrował autor tabela­rycznie. Tabele sporządził na podstawie miesięcznych zestawień zatrud­nienia więźniów w Oświęcimiu. Wziął pod uwagę najwyższe dane w ro­ku, wyszczególniając przy tym poszczególne kopalnie i zakłady. Szkoda, że są to często szacunki, oparte częściowo na dokumentach, a częściowo na relacjach i zeznaniach. Jest to zapewne skutek częściowego tylko prze­trwania dokumentacji sporządzonej przez administrację obozową i przed­siębiorstwa. Niektóre ze źródeł stały się w ogóle niedostępne dla autora, o czym poinformował czytelników. Mimo to analiza tabel daje -dość jasny obraz stanu zatrudnienia więźniów w podobozach. Dla pełniejszego zilu­strowania problemu sporządzono plan całego rejonu administracyjnego obozu z wyszczególnieniem podobozów.

Autor wskazuje przyczyny mniejszego zatrudnienia więźniów w przed­siębiorstwach państwowych niż w obozie macierzystym. Udowadnia, że funkcje dla jakich powołane były obozy koncentracyjne (m.in. obóz w Oświęcimiu) stanowiły zwłaszcza w pierwszym okresie wojny prze­szkodę w zatrudnieniu więźniów na zewnątrz. Zmianę stosunku SS jako instancji nadrzędnej nad obozami koncentracyjnymi do istoty zatrudnie­nia w latach 1940—1945 doskonale ilustruje statystyka przytoczona przez autora. Wynika z niej m.in., że w okresie, 1940-1942/43 liczba zatrud­nionych wewnątrz obozu przewyższała w znacznym stopniu liczbę więź­niów zatrudnionych na zewnątrz. Taka struktura zatrudnienia gwaranto­wała realizację celów eksterminacyjnych obozu. Podaje autor również przyczyny stopniowego przechodzenia SS z funkcji głównego eksploata­tora więźniarskiej siły roboczej do roli odnajemcy tej siły na rzecz przed­siębiorstw. W Oświęcimiu znalazło to wyraz w powstawaniu i rozwoju podobozów organizowanych przez przedsiębiorstwa ubiegające się o siłę roboczą. W pracy znajdują się obszerne informacje dotyczące działalno­ści 28 podobozów KL Auschwitz.

Ciekawym elementem pracy jest również ukazanie przyczyn stop­niowego eliminowania z przedsiębiorstw przemysłowych zatrudnionych w nich jeńców wojennych i zastępowania ich więźniami obozu koncen­tracyjnego.

Zagadnienie wydajności i opłacalności pracy więźniów omówił F. Piper w VI rozdziale opracowania. Daje w nim m.in. odpowiedź na pytanie, jaką rolę odgrywały bodźce zachęty do pracy, poza środkami dyscyplinar­nymi stosowanymi w obozie. Przedstawił również zyski, jakie czerpały z pracy więźniów SS oraz skarb państwa.

Szkoda, że autor nie wykorzystał również niektórych z dostępnych opracowań dotyczących problematyki okupacji hitlerowskiej w Polsce lub problemu zatrudnienia więźniów w obozach koncentracyjnych. Nie sięgnął na przykład do książki Czesława Łuczaka, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec, wydanej w 1979 r. w Poznaniu. Brak również w wykazie literatury publikacji Franciszka Ryszki, Noc i mgła, (Wrocław 1966). Nie wykorzystał również zbioru wydanego przez GKBZH w Polsce, Piśmiennictwo polskie za lata 1944-1968. Brak także śladu korzystania przez autora z periodyku — "Najnowsze Dzieje Polski". (późniejsze "Dzieje Najnowsze"). Pomocy w doborze literatury przed­miotu mógłby być również wydawany w Stuttgarcie kwartalnik — "Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte" — zawierający m.in. artykuły doty­czące tematyki obozowej. Pominiecie tych pozycji nie pomniejsza jednak wartości opracowania, gdyż jak już wyżej zostało podkreślone, opiera się ono przede wszystkim na materiale źródłowym.

Duża wymowę posiadają zamieszczone w pracy obrazy i rysunki by­łych więźniów przy pracy. Materiałem ilustracyjnym są także fotokopie dziennych raportów pracy obozu Auschwitz, miesięcznych zestawień za­trudnienia w obozie, rachunków za pracę więźniów.

Wartość książki zwiększają liczne załączniki ' obrazujące graficznie organizację pracy w obozie, strukturę Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS oraz wykaz podobozów Oświęcimia.

Wzbogacają ją również indeks osobowy, geograficzny, rzeczowy oraz spis tabel. Posiada ona także streszczenia obcojęzyczne. Naszym zdaniem powinna zostać przetłumaczona w całości na języki obce.

Zaletą opracowania jest jasna i przejrzysta kompozycja oraz przy­stępny styl uporządkowanego chronologiczne wykładu.

Nie powinna również budzić większych zastrzeżeń szata graficzna książki. Zdarzają się w niej nieliczne przypadki błędów drukarskich (np. na stronie 192 czy 200).

W sumie praca Franciszka Pipera, będąca jego dysertacją doktorską, dzięki swym oczywistym walorom poznawczym powinna zainteresować historyków zajmujących się okresem okupacji hitlerowskiej w Polsce, a w szczególności problematyką obozów koncentracyjnych. Znajdą w niej wiele ważnych dokumentów dotyczących eksploatacji siły roboczej i eks­terminacji więźniów. Dzięki swej przystępnej formie książka może trafić także do szerszego kręgu czytelników interesujących się tematyką obo­zową.

=====================

1W. T. Łukowski. Bibliografia obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka, Warszawa 1968.

powrót