Polska i Polacy w planach nazistowskich.1) Fragment przemówienia Adolfa Hitlera w dniu 5 listopada 1937 r. adresowanego do najbliższych swym współpracowników.

„ [...] Nie idzie nam o zdobycie ludów, lecz wyłącznie o zdobycie przestrzeni nadającej się do celów rolniczych. Bardziej też odpowiada naszym celom szu­kanie tej przestrzeni w Europie, w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszy, niż za morzami, ten zaś cel musi być osiągnięty w ciągu jednej lub dwóch generacji.[...].


Źródło: Tadeusz Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył, Warszawa 1960, s. 18, Proces głównych zbrodniarzy wojennych przed M.T.W, tom XXII.2) Wypowiedź Adolfa Hitlera na tajnym posiedzeniu najbliższych swych współpracowników:


„[..].przyczyną tej agresji nie jest bynajmniej spór, który powstał miedzy Niemcami a Polską odnośnie Gdańska, lecz konieczność powiększenia prze­strzeni życiowej Niemiec i zapewnienia im dostatecznego wyżywienia[..]."


Źródło: Tadeusz Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył, Warszawa 1960, s. 20-21. Proces głównych zbrodniarzy wojennych przed M.T.W, tom XXII.


3) Oświadczenie Adolfa Hitlera na tajnej konferencji w gronie swych zaufanych:


,,[...] Nie możemy liczyć na to, że powtórzy się sprawa czeska. Tym razem będzie wojna[...]"


Źródło: Tadeusz Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył, Warszawa 1960, s. 20-21. Proces głównych zbrodniarzy wojennych przed M.T.W, tom XXII.4) Fragmenty mowy, jaką Adolf Hitler wygłosił w Obersalzbergu w przededniu wojny, 22 sierpnia 1939 r., do ge­nerałów dowodzących Wehrmachtem.


„[...] Naszą siłą jest nasza szybkość i nasza brutalność. [...] Wydałem rozkaz i każę każ­dego rozstrzelać, kto by chociaż jednym słowem usiłował krytykować, iż celem wojny nie jest osiągnięcie oznaczonych linii, lecz fizyczne zniszczenie przeciw­nika. W tym celu przygotowałem na razie tylko na wschodzie moje oddziały Totenkopj2, rozkazując im zabijać bez miłosierdzia i bez litości mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy. Tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową, której potrzebujemy. [...]Polska zostanie wyludniona i zasiedlona Niemcami [ podkr. – FP]. Mój pakt z Polską po­myślany był tylko jako pozyskanie czasu...

[...] Was, moi panowie, wzywa sława, jak to nie zdarzyło się od wieków. Bądźcie twardzi, bądźcie bezlitośni, działajcie szybciej i brutalniej niż przeciwnicy. Mieszczanie zachodnioeuropejscy muszą zadrżeć ze zgrozy. [...] A teraz na wroga! W Warszawie będziemy święcić przywitanie![...]".


Źródło: Tadeusz Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył, Warszawa 1960, s. 22-23. Proces Bühlera przed N.T.N. B 4/215.5) Memoriał z 25 listopada 1939 r dra E. Wetzla i dra G. Hechta, z Urzędu dla Spraw Polityki Rasowej – komórki sztabu Himmlera, mającej za zadanie prowadzenie polityki ludnościowej na terenach kolonizacji niemieckiej – zatytułowany: Traktowanie ludności by­łych obszarów polskich z punktu widzenia polityki rasowej.


„[...] Celem polityki niemieckiej na nowych terenach Rzeszy jest wytworzenie ludności jednolitej pod względem rasowym, a tym samym pod względem du­chowym i narodowo-politycznym..." Osiągnąć ten cel można przez:

1) zupełne zniemczenie ludności nadającej się do tego,

2) usunięcie ludności nie nadającej się do zniemczenia,

3) osiedlenie Niemców.[...].


Źródło: Tadeusz Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył, Warszawa 1960, s. 28-29.Archiwum GKBZH, 25 x/NO 3732.6) Wywiad Hansa Franka dla korespondenta „Vólkischer Beobachter" Kleissa w dniu 6 lutego 1940 r.

„ [...] W Pradze wywieszono np. wielkie, czerwone plakaty z wiadomością, że dzisiaj rozstrzelano 7 Czechów. Powiedziałem sobie wtedy: gdybym o każdych siedmiu rozstrzelanych Polakach chciał rozwiesić plakaty, to lasy polskie nie starczyłyby na wyprodukowanie papieru na takie obwieszczenia ” […] Naszym zadaniem jest utrzy­mać ten kraj w interesie niemieckiego narodu. Polska nie śmie nigdy więcej powstać” [...]..


Źródło: Stanisław Piotrowski, Proces Hansa Franka i polskie dowody przeciw SS, Warszawa 1970, s.283.

( „ In Prag waren z.B. grosse, rote Plakate angeschlagen, auf denen zu lesen war, dass heute 7 Tschechen erschossen worden sind. Da sagte ich mir: Wenn ich für je 7 erschos­senen Polen ein Plakat aushangen lassen wollte, dann würden die Wälder Polens“. „Unsere Aufgabe ist es, dieses Land im Sinne des deutschen völkischen Gedankens zu erhalten. Polen darf niemals wieder erstehen!“. Tamże, s.258.).7) Wypowiedź generalnego gubernatora, Hansa Franka, na posiedzeniu w sprawach policyjnych w dniu 30 maja 1940 r. odnośnie do traktowania i eksterminacji Polaków.

„[...] Führer powiedział mi: […] warstwy, uznane przez nas obecnie za kierownicze w Polsce, należy zlikwidować, co znowu narośnie, należy wykryć i w odpowiednim czasie znowu usunąć” [..].

„ Jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, to uświadomiliśmy sobie, że nie chcemy tu w Guberni Generalnej zakładać obozów koncentracyjnych we właściwym znaczeniu. Kto u jest nas podejrzany, ten powinien być od razu zlikwidowany” [...]. [podkr. – FP]”.

Źródło: Stanisław Piotrowski, Proces Hansa Franka i polskie dowody przeciw SS, Warszawa 1970.

s. 286-287. .(„Der Führer hat mir gesagt: […]Was wir jetzt an Führerschicht in Polen festgestellt haben, das ist zu liquidieren, was wieder nachwächst, ist wieder wegzuschaffen“ [...] Was die Konzentrationslager betrifft, so waren wir uns klar, dass wir hier im. Gen. Gouvernement Konzentrationslager im eigentlichen Sinne nicht einrichten wollen. Wer bei uns verdächtig ist, der soll gleich liquidiert werden“. Tamże s. s. 261, 263).


8) Fragment przemówienia Heinricha Himmlera do oficerów SS w 1941 r. o wysiedleniach i egzekucjach Polaków po agresji na Polskę.


„[...] przy 40° mrozu [...] musieliśmy wysiedlać tysiące, dziesiątki i setki tysięcy... musieliśmy rozstrzeliwać tysiące Polaków [...] Znacznie łatwiej jest prowadzić kompanię do bitwy, aniżeli przy jej pomocy trzymać w ryzach wstrętną, kultu­ralnie nisko stojącą ludność, dokonywać egzekucji, wyrzucać wyjące i płaczące kobiety [...] egzekucje są najcięższe dla naszych ludzi [...] ale muszą oni zaciąć wargi [..] nordycka krew jest najlepszą krwią świata [...] .


Źródło: Tadeusz Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył, Warszawa 1960, s. 36-37. Arch. GKBZH , 60 x II/PS 1918.9) Po rozmowie z Hitlerem 17 marca 1941 r. Hans Frank przyjął podsekretarzy stanu, dowódcę policji i SS, gubernatorów dystryktów oraz kierowników wydziałów rządu i oświadczył im m.in. :


„[…] Führer jest zdecydowany uczynić z tego kraju w przeciągu 15 - 20 lat kraj czysto niemiecki. Określenie siedziba narodu polskiego nie bę­dzie odtąd używane w odniesieniu do GG i obszarów przyległych. […]„Poza tym wyraźnie rozstrzygnięto, że GG stanie się w przyszłości niemieckim obszarem życiowym. Tam, gdzie dziś mieszka 12 milionów Polaków, tam powinno zamieszkać 4 do 5 milionów Niemców. Gene­ralna Gubernia musi stać się krajem tak niemieckim, jak Nadrenia […].

Poza tym wyraźnie rozstrzygnięto, że GG stanie się w przyszłości niemieckim obszarem życiowym. Tam, gdzie dziś mieszka 12 milionów Polaków, tam powinno zamieszkać 4 do 5 milionów Niemców. Gene­ralna Gubernia musi stać się krajem tak niemieckim, jak Nadrenia[…].

[…] Der Führer ist entschlossen, aus diesem Gebiet im Laufe von 15 bis 20 Jahren ein rein deutsches Land zu machen. Das Wort von der Heimstätte des polnischen Volkes wird auf diesem Gebiet des bisherigen Generalgouvernements und einige Erstreckungen nun nicht mehr anwendbar sein […]. „Ausserdem ist klar entschieden, dass das Generalgouvernement in Zukunft ein deutsches Lebensbereich sein wird. Wo heute 12 Milionen Polen wohnen, sollen einmal 4 bis 5 Milionen Deutsche wohnen. Das Generalgouvernement muss ein so deutsches Land werden wie das Rheinland […]“.

Źródło: Cz. Madajczyk Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, Warszawa1961, s. 78, 7910) Wypowiedź Hansa Franka na posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa w dniu 16 grudnia 1941 r. na temat germanizacji ziem polskich i Europy Wschodniej.


[...] Obszar Guberni Generalnej będzie stanowił następną część składową Europy, która będzie bezwzględnie zniemczoną bezpośrednio po powtórnym zgermanizowaniu wschodnich terenów Rzeszy [...]Będziemy budowali wielkie autostrady, jakie przecinają obecnie nasz kraj. Przy nich powstaną wielkie osady niemieckie. W dobranych punktach strategicznych powstaną wielkie ośrodki wojskowe, wokoło nich szerokim pasem rozwinie się życie niemieckie. Jeżeli będziemy wówczas mieli możliwość wyparcia na wschód obcego narodu, którego nie będziemy tu więcej potrzebowali, nie będzie rzeczą tak trudną coraz bardziej osiedlać element niemiecki i coraz więcej usuwać element obcoplemienny [...] Dalej na wchodzie powstanie kiedyś okręg Gotów, a z Guberni Generalnej można będzie wówczas zrobić okręg Wandalów. [...].


Źródło: Stanisław Piotrowski, Proces Hansa Franka i polskie dowody przeciw SS, Warszawa 1970., s. 185.11) Komentarz dra E. Wetzela do Generalnego Planu Wschodniego ( Generalplan-Ost) – przewidującego wysiedlenie ludności słowiańskiej, w pierwszym rzędzie Polaków, z Europy Środkowej i Wschodniej.


„[…] Polacy są [...] najbardziej wrogo usposobieni w stosunku do Niemców, liczebnie najsilniejsi, a wskutek tego najniebezpieczniejsi ze wszystkich obcoplemieńców, których wysiedlenie plan przewiduje. Są narodem, który najbardziej skłania się do konspiracji...

Plan przewiduje wysiedlenie 80—85 proc. Polaków (...]. Powinno być oczywiste, że kwestii polskiej nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwią­zanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i ode­brałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów (...]. W stosunku do przeważającej... części rasowo niepożądanych Polaków na­leży brać pod uwagę przesiedlenie na wschód. Będzie tu chodziło w największej części o chłopów, robotników rolnych, wyrobników, rzemieślników itp. Tych będzie można spokojnie rozrzucić po syberyjskiej przestrzeni [...].


Źródło: Tadeusz Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył, Warszawa 1960, s. 34-35. Biuletyn GKBZH, tom V.12) Wypowiedź Hansa Franka na posiedzeniu roboczym w dniu 18 marca 1942 r. o egzekucjach Polaków.


„ [...] Nie cofamy się przed niczym i całymi tuzinami stawiamy ludzi pod ścianą [...]“.

Źródło: Stanisław Piotrowski, Proces Hansa Franka i polskie dowody przeciw SS, Warszawa 1970, s. 306.13) Fragment umowy szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera z nowo mianowanym ministrem sprawiedliwości Otto Thierackiem z dnia 18 września 1942 r. w sprawie przekazania Himmlerowi niektórych podlegających sądownictwu więźniów, m..in. Polaków do uśmiercenia przez pracę. W umowie postanowiono m.in.:


2. „[…] Wyłączenie aspołecznych elementów spod ogólnego wymiaru spra­wiedliwości i przekazanie ich Reichsführerowi SS do zniszczenia poprzez pracę [podkr. – FP], (<zur Vernichtung durch Arbeit>). Zostaną wydani wszyscy internowani Żydzi, Cyganie, Rosjanie, Ukraińcy, następnie Polacy skazani na więcej niż 3 lata, Czesi albo Niemcy na więcej niż 8 lat, w zależności od decyzji ministra sprawiedliwości [...]".


14. „Uzgodniono przeto, że z uwagi na cele nakreślone przez rząd odnośnie uporządkowania zagadnień wschodnich, Żydzi, Cyganie, Rosjanie, Polacy [podkr. – FP] i Ukraińcy nie będą sądzeni przez zwykłe sądy w wypadkach dotyczących spraw karnych, będą natomiast objęci kompetencją Reichsführera SS (<sondern durch den RF-SS erledigt werden>)".


Źródło:APMO. Proces Pohla, t. 12 k. 37 Dok. nor. PS-654. Cyt.za Danuta Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s.251-1252.14) Wypowiedź SS Brigadeführera i dowódcy policji bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie dra Eberhardta Schöngartha 20 kwietnia 1943 r. na posiedzeniu rządu GG na temat prześladowania narodu polskiego.


„[...] Takiego ucisku, jaki cierpi naród polski, nie cierpiał jeszcze nigdy żaden naród [...]".


Źródło: Stanisław Piotrowski, Proces Hansa Franka i polskie dowody przeciw SS, Warszawa 1970.

s.282, ( „Einen solchen Druck, wie ihn das polnische Volk erleidet, habe noch nie ein Volk erleiden müssen“ Tamże, s. 257).15) Zapis w dzienniku Hansa Franka z 1941 r.


„Ten obszar dzięki męstwu naszych żołnierzy stał się obszarem niemieckim, a dolina Wisły od źródeł do ujścia do morza będzie pewnego dnia tak niemiecka jak dolina Renu“.


Dieses Gebiet ist dank dem Heldenmut unserer Soldaten deutsch geworden, und das Weichseltal wird vom Quell bis zur Mündung ins Meer einmal so deutsch sein, wie das Rheintal es ist.«i


Źródło: Dokument 2233(h)-PS, US-311, Dziennik Hansa Franka 1941, t. II, s. 317.


16) Wypowiedź Hansa Franka w dniu 16 maja 1944 r. na naradzie roboczej NSDAP w Krakowie w której powtarza myśl wyrażoną na temat germanizacji ziem polskich.

„Jest jasne jak słońce, że kraj nad Wisłą będzie tak samo niemiecki jak Nadrenia”.


„Es sei sonnenklar dass das Weichselland genau so deutsch werde, wie das Rheinland“

Źródło: Stanisław Piotrowski, Proces Hansa Franka i polskie dowody przeciw SS, Warszawa 1970, s. 255, 279.


17) Fragment broszury zatytułowanej »Der Menscheneinsatz« wydanej w 1940 r. przez Urząd do Spraw Umocnienia Niemczyzny.

[…] Oczyszczenie wcielonych ziem wschodnich z osób obcych rasowo jest najistotniejszych celem, który na niemieckim wschodzie musi być osiągnięty. Jest kardynalnym zadaniem polityki narodowościowej. które Reichsführer SS jako Komisarz Rzeszy do Spraw Umocnienia Niemczyzny na wcielonych ziemiach wschodnich ma do wykonania […]”.

»Die Säuberung der eingegliederten Ostgebiete von fremdrassigen Personen ist mit das wesentlichste Ziel, das im deutschen Osten erreicht werden muß. Es ist dies die kardinale volkspolitische Aufgabe, die der Reichsführer SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, in den angegliederten Ostgebieten zu bewältigen haben wird“.


Źródło: Dokument 2916-PS, US-307. Der Nürnberger Prozeß: Zwanzigster Tag. Freitag, 14. Dezember 1945, S. 92. Digitale Bibliothek Band 20: Der Nürnberger Prozeß, S. 3410.


18) Oświadczenie Himmlera na temat planów germanizacji ziem polskich.

„[…] Kiedy osiągniemy pokój, w ciągu pierwszych 20 lat odbudujemy i rozbudujemy nasze wsie i miasta, a etniczną granicę niemczyzny przesuniemy o 500 km na Wschód“.


Wir dann an den Frieden her angehen können, indem wir für die ersten 20 Jahre willens sind, unsere Dörfer und Städte wieder aufzubauen und aufzulockern und die deutschen Volkstumsgrenzen um 500 Kilometer nach Osten hinauszuschieben«


Źródło: Der Nürnberger Prozeß: Zwanzigster Tag. Freitag, 14. Dezember 1945, S. 94. Digitale Bibliothek Band 20: Der Nürnberger Prozeß, S. 3412 (vgl. NP Bd. 3, S. 652).

i
19) Oświadczenie Arthura Greisera namiestnika Kraju Warty


[…] Zniemczenie Warthegau oznacza według mnie, że żaden inny naród oprócz narodu niemieckiego nie ma prawa tam mieszkać. To jest różnica między moją kolonizacją a starą kolonizacją Bismarckowską […]”..

Źródło: J.anusz Gumkowski, Tadeusz Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1961, s. 38

20) Oświadczenie Artura Greisera Kraju Warty na tajnym posiedzeniu kierownictwa NSDAP 20 marca 1943 roku.


„[…] element polski musi być wytępiony[…]”.


Źródło: Czesław Łuczak, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939-1945), Poznań 1996, s. 15.


powrót